CR
Remiss-, svars-, pre- och postHIS/LIS-system


crpictures

overview

ovriga

poct

regdoc

onepatient1

onepatient2

graph

link

unsigned

pending

incoming


LabBests (www.labbest.com) CR-modul kan hantera alla typer av remisser och svar.

Ett system för utbyte, lagring och presentation av information inom hälso- och sjukvården.

Hanterar text, bilder, grafik, POCT, externa svar, samtycke, remissformulär, ankomstregistrering, signering...

Visar information per patient, vårdenhet, signatur, planerade beställningar, inkomna beställningar...

Xml-baserad (jfr HL7 v 3) säker lagring med kort responstid.

Kompletterar/ersätter laboratorie-, remiss- och svarsmoduler i journal/vårdsystem, preanalys- (preLIS-) och postanalys- (postLIS-) moduler.

CR-klienten är integrerad i LabBest-klienten.

Kan kopplas till journal/vårdsystem, LIS/HIS, handdator (www.synapsmedical.se)...

CareDialog AB
U
tvecklar produkter som kompletterar/ersätter laboratorie-, remiss-, svars- och kommunikationsmoduler
info@caredialog.com
www.caredialog.com
Uppaterad: 091208